• MALKARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
  • Adres:
  • Çavuşköy Mah. Ergenekon Cad. No : 6 Malkara / TEKİRDAĞ
  • Tel: (+90) 282 427 91 01
  • Faks: (+90) 282 427 94 01
  • E-posta: info@malkaraosb.org.tr

KİRALAMA İLANI

08 May. 2019 07:29
40

TAŞINMAZ (BÜFE KAFETERYA) KİRALAMA İLANI

Kiralama İlanı

MALKARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ (BÜFE KAFETERYA)  KİRALAMA İLANI

       Tekirdağ İli Malkara İlçesinde bulunan, Malkara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ ne bağlı 116 ada 3 parselde, idari ve sosyal tesis alanı içerisinde prefabrik 81 m2 lik kapalı alan ve 77 m2 lik açık alanın kafeterya, büfe ve çay ocağı yeri olarak kullanılması için, açık arttırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 1.       İhale Konusu İş: Malkara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Kafeterya, Büfe ve Çay Ocağı Yeri Kiralama İşi2.       Kiralama Süresi: 3 (üç) yıldır.3.       İhalenin Yapılacağı Yer: Malkara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Çavuşköy Mahallesi Ergenekon Caddesi No:6 Malkara / Tekirdağ   Tel: 0282 427 91 01    Faks: 0282 427 94 01

4.       Malkara Organize Sanayi Bölgesi Mütesebbis Heyetince Belirlenen Tahmini Bedel:

1 Aylık Muhammen Kira Bedeli : 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası)

5.       İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: 22/05/2019 Çarşamba günüdür.

İhalenin Başlangıç Saati 10:00 Bitiş Saati: 10:30 dur.

6.       İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15), (16) maddelerindeki hususları tamamen yerine getirmek ve 21.05.2019 tarihi Saat:14:00’ a kadar bilgi ve belgeleri Malkara OSB Müdürlüğü’ ne bizzat sunmak suretiyle ihaleye katılabilirler.

7.       21.05.2019 Saat 14:00’a kadar muhammen 4 aylık kira bedeli 2.000,00 ( İkibin Türk Lirası); Malkara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Halk Bankası Malkara Şubesi TR 95 0001 2009 3060 0016 0000 24 nolu hesabına yatırılacaktır.

8.       İhaleye katılacak olanların gerçek kişi olması halinde ikametgah ilmühaberi ile nüfus kayıt örneğinin aslı veya arkalı önlü fotokopisi getirilecektir. 

9.       Gerçek kişiler ihaleye bizzat katılabilirler.

10.    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin ihale tarihi itibari ile halen devam ettiğini gösterir, ilgili Ticaret ve Sanayi Odası’ ndan veya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınacak belge aslı veya onaylı örneği getirilecektir.

11.    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsil ettiğini gösterir belge aslı veya onaylı örneği getirilecektir.

12.    İhaleye katılacak olanların ihale yasaklısı olmadığına dair belgeyi Malkara OSB Müdürlüğü’ ne sunmaları gerekmektedir.

13.    İhale konusu kiraya verilen büfe kafeterya çay ocağı kira şartnamesi temin bedeli olan 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)’ nin Malkara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Halk Bankası Malkara Şubesi TR 95 0001 2009 3060 0016 0000 24 nolu hesabına yatırılarak dekontunun mesai saatleri dahilinde, Malkara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ ne ibraz edilerek, bizzat ilgilisi tarafından ihale konusu kiraya verilen büfe kafeterya çay ocağı yerine ait kira şartnamesi temin edilir.

14.    Kira şartnamesinin bir suretini Malkara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ nden teslim almayan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamaz.

15.    İhaleye katılacak isteklilerin, hijyen belgelerini Malkara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ ne sunmaları gerekmektedir.

16.    İhaleye katılacak olanların arşiv kaydını da içerir adli sicil belgelerini sunmaları gerekmektedir. Zaman aşımına uğramış olsa bile yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanlar, devlet aleyhine işlenmiş suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma geçirmiş olanlar, haklarında mahkumiyet kararı verilmemiş olsa bile kesinlikle ihaleye katılamayacaklardır. Bu durumların sonradan tespit edilmesi halinde veya ihale alıcısı tarafından gizlenmiş olunması halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın ihale konusu taşınmazdan derhal tahliye edileceklerdir.

17.    Kira şartnamesi kiralama ilanının tamamlayıcı parçasıdır. İhaleye katılıp ihale alıcısı olan gerçek veya tüzel kişiler kira şartnamesinde belirtilen hükümlere göre kira sözleşmesi yapmayı, peşinen kabul etmiş sayılırlar. İhale alıcısı kira şartnamesine uygun kira sözleşmesini ihale günü olan 22.05.2019 tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kira sözleşmesi yapmaktan imtina etmeleri halinde ihale alıcısı sıfatları ortadan kalkar. Geçici teminatları iade edilmez.

18.    Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir.

19.    Malkara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü gerekçe belirtmeksizin ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhaleye katılım şartlarını yerine getirenler, ihalenin iptali halinde her ne ad adı altında olursa olsun maddi bir talepte bulunamazlar.

 

 

yazıyı word belgesi olarak indir için tıklayınız

 

Bilgi için

(+90) 282 427 91 01 (pbx)

E-posta listemize kayıt olun, gelişmelerden haberdar olun.

© MALKARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2019. Bu sitenin tüm hakları saklıdır.

teknowebdizayn.com tarafından geliştirilmiştir.

Yukarı çık.